அடுத்த தலைமுறையின் தமிழ்!

Taking Tamil to the Next Generation!

Play and Learn

 

To learn easily we have given rebus stories and Tamil grammar in English and Tamil languages. We hope this effort helps you.

Tamil Grammer

 

தமிழை எளியதாக கற்க உதவும ஒலி ஓவியங்களும், தமிழ் ஆங்கிலம் ஆகிய இரு மொழிகளில் விளக்கப்படும் இலக்கணமும் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம். .


Tamil ,தமிழ்

Join Our Blog

Tamil Anitham

Anitham Means "unlimited in Tamil. Tamil Anitham is a bilingual electronic media to deliver learning resource for Tamil Learning. Learning a language should be done in an entertaining way. The structure of the program is to make the learners fluent in using the Tamil in their every day life. We try to provide fun activities for the learners and teachers as a resource. We believe in our children and give a tool to take Tamil to the next generation, thus nurturing the language. We are the study center for Tamil Virtual Academy, Chennai, India.

Agreement for web-based education through Internet