அடுத்த தலைமுறையின் தமிழ்!

Taking Tamil to the Next Generation!


Tamil ,தமிழ்

Join Our Blog

Tamil Sites Directory - Listing of Tamil web sites

Tamil Grammer,தமிழ் இலக்கணம்

இலக்கணம்

விளையாட்டு மூலம் குழந்தைகள் எளிதாகக் கற்றுக் கொள்கிறார்கள். இந்தத் தமிழ் இலக்கண விளையாட்டுகளை ஆசிரியர்கள் தங்கள் வகுப்பில் பயன்படுத்தலாம். இந்த விளையாட்டுகள் வலைப்பூவிலும் கிடைக்கும்.


Games

This games are a fun way to retain what the students learn. The tamil teachers can also use these games as a resource. These grammer games are available in the blog with more details. Learning gramer through games will help the children remember the rules.

level1 level2 level3 level4 level5level6